Vedtekter

Vedtatt på stiftelsesmøte 12.12.21


Foreningens navn: FJELL VEL

Stiftet: 12.12.21


· Formål

Fjell vel er en partipolitisk nøytral forening som har til formål å ivareta medlemmenes og velområdets felles interesser.

Velforeningen skal i sitt arbeid bidra til en balansert utvikling ved å arbeide for gode oppvekst vilkår og bomiljøer og bidra til at det tas natur- og miljøhensyn i utviklingen av området.

Velet tar opp, samordner og gjennomfører tiltak til beste for beboerne og velområdet.

Velforeningen representerer befolkningen i sitt område overfor kommunen og andre offentlige instanser. Foreningen skal ivareta velområdets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor andre instanser og er befolkningens talerør utad i saker som vedrører områdets og befolkningens interesser.

Velforeningen skal opprettholde en jevnlig kontakt med kommunale og andre offentlige organer og holde seg orientert om de planer som foreligger for området på kort og på lang sikt.

Velet skal arbeide for et godt forhold til andre foreninger og organisasjoner i distriktet og samarbeide med disse om saker av felles interesse.


Velforeningen er medlem av Vellenes Fellesorganisasjon.


· Velområdets avgrensning

Grensene følger grunnkretsen Fjell i Mo sokn i Nord-Odal kommune, se kartutsnitt.


· Juridisk person

Velforeningen er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.


· Medlemskap og stemmerett

Alle beboere og hytteeiere innen velområdet kan være medlemmer av velet. Medlemskapet omfatter husstanden. Næringsdrivende i området kan også søke medlemsskap.

Borettslag, boligsameier og sameier kan ha kollektivt medlemskap. 

På medlemsmøter og årsmøter har alle tilstedeværende medlemmer med betalt kontingent  stemmerett. Det kan ikke stemmes ved fullmakt. 

Medlemmer er forpliktet til å betale den kontingent som årsmøtet til enhver tid har fastsatt. Utmelding skal skje skriftlig. Et medlem som ikke har betalt kontingenten på to år, kan strykes av styret.

Velforeningen registrerer navn på eier av eiendommen gjennom åpne kilder. Kontaktinformasjonen oppbevares på en sikker måte og blir værende i foreningen. Kontaktinformasjon som epost og mobil benyttes kun for å informere medlemmene om foreningens aktiviteter. Velforeningen skal sletter informasjonen når det ikke lenger er behov for den.

Støttemedlemmer har ikke stemmerett.


· Regnskaper og regnskapsår

Vellets regnskapsår skal følge kalenderåret. Revidert regnskap skal legges fram for medlemmene hvert år.

 • Årsmøter

Vellets høyeste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utløpet av 1. kvartal og bekjentgjøres senest 4 uker før møtet. Innkalling til årsmøtet sendes alle medlemmer senest 2 uker før møtet sammen med dagsorden. Styrets beretning og årsregnskap for siste kalenderår fremlegges på årsmøtet og sendes ut i forkant til medlemmer på forespørsel.

Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest 3 uker før årsmøtet.

Årsmøtet ledes av velets leder eller en møteleder valgt av årsmøtet.

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

 • Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Valg av møteleder, 2 til å undertegne protokollen og tellekorps
 • Styrets beretning
 • Årsregnskap med revisjonsberetning
 • Budsjett for kommende år - herunder fastsettelse av kontingent og planer for kommende år/styrets handlingsprogram
 • Innkomne forslag
 • Valg av
 • Leder
 • Styremedlemmer
 • (og når velet blir større, også
 • Varamedlemmer)
 • Revisorer for 1 år
 • Valgkomite med 3 medlemmer for 1 år

Leder og styrets medlemmer velges for 2 år ad gangen, men slik at halvparten av styret er på valg hvert år. Gjenvalg kan finne sted.

Et lovlig innkalt årsmøte er beslutningsdyktig uansett antall fremmøtte. Alle vedtak fattes med simpelt flertall, såfremt ikke annet er bestemt. Styrets medlemmer har stemmerett i alle saker unntatt behandling av årsberetning og regnskap. Avstemming skal skje skriftlig når det er mer enn 1 kandidat til et verv eller når en representant på årsmøtet krever det. Det skal føres protokoll over årsmøtets forhandlinger.


· Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst 10% av medlemmene skriftlig forlanger dette. Innkallingen må skje på samme måte som for ordinære årsmøter og innkallingen må angi de saker som ønskes behandlet. Et ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som er nevnt innkallingen.

· Styret

Styret skal bestå av

 • Leder
 • Nestleder
 • Sekretær
 • Kasserer
 • x styremedlemmer
 • x varamedlemmer

Styret konstituerer seg selv.

Styret forestår den løpende drift og ledelse av vellet på grunnlag av velets vedtekter og beslutninger fattet av årsmøtet.

Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder, samt minst 2 av de øvrige styremedlemmer eller varamedlemmer er til stede. Alle avgjørelser treffes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet er leders /nestleders stemme avgjørende.

Leder innkaller til styremøte. Styret kan også innkalles av tre styremedlemmer i fellesskap. Alle styrets medlemmer skal i tilfelle være varslet om dette. Saksdokumenter skal så langt det er mulig være utsendt på forhånd. Styret fører protokoll over sine forhandlinger.

Velet forpliktes av leder eller ved dennes forfall av nestleder sammen med et av de øvrige medlemmer av styret. Alle utbetalinger skal være anvist av leder eller ved dennes forfall av nestleder sammen med et av de øvrige medlemmer av styret.

Styret kan ikke oppta lån eller inngå avtaler med større økonomisk forpliktelse for velet uten etter vedtak på årsmøtet.

Styret oppnevner dessuten de utvalg eller komiteer som det er behov for. Leder i slike komiteer bør være medlem av styret. Unntatt herfra er valgkomiteen.


· Medlemsmøter

Styret arrangerer medlemsmøter når det foreligger saker som befolkningen bør orienteres om, når styret finner det ønskelig å drøfte en sak i et videre forum og høre medlemmenes synspunkter eller når det uttrykkes ønske om slike møter fra kommunen.

Eventuelle avstemminger på slike møter er veiledende for styret ved den videre behandling av saken.


· Samarbeid

Velet bør arbeide for et godt forhold til andre foreninger og organisasjoner i distriktet og bør ha et nært samarbeide med disse. Om nødvendig koordinerer velet slik virksomhet.

Velet må opprettholde en jevnlig kontakt med kommunale organer og delta på de orienterings- og informasjonsmøter som blir holdt for å bli kjent med de planer som foreligger for området på kort og på lang sikt.

Velet bør stå i nær kontakt med nabovelene og samarbeide med disse om saker av felles interesse.


· Vedtektsendringer

Vedtektsendringer kan bare vedtas av årsmøtet. Forslagene må være innkommet til styret innen 2 måneder for årsmøtet og kunngjøres sammen med innkalling til dette.

Vedtektsendringer kan bare avgjøres med 2/3 flertall når minst 10% av medlemmene er til stede. Er årsmøtet ikke beslutningsdyktig etter denne bestemmelse, skal styret kalle inn til ekstraordinært årsmøte med 14 dagers varsel. Dette årsmøtet er beslutningsdyktig uansett antall fremmøtte.


· Æresmedlemmer

Årsmøtet kan etter innstilling fra styret utnevne til æresmedlemmer personer som gjennom lengre tid og/eller etter spesielt god innsats for velet, har gjort seg fortjent til dette.


· Oppløsning

Forslag om oppløsning av velet må behandles på 2 påfølgende ordinære årsmøter og krever minst 2/3 flertall med minst 25% av medlemmene til stede.

Disponering av velets midler og eiendeler bestemmes med simpelt flertall på det andre årsmøtet og skal anvendes til tiltak til beste for velområdet.

Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse

Dersom intet bestemmes på nevnte årsmøte overlates midlene og eiendelene til Nord-Odal kommune som kan disponere disse til formål til beste for vedkommende velområde.

Velets arkiver skal overlates kommunens bibliotek for oppbevaring.

 • Ikrafttreden

Disse vedtekter er fastsatt på stiftelsesmøte 12.12.2021.